NOMAS LĪGUMS

 1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI:
  1.1. Inventārs — Iznomātāja īpašumā un/vai valdījumā esošās iekārtas, utt. Īpašuma tiesības uz Inventāru visā šī Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam.
 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Inventāru saskaņā ar šī Līguma pielikumiem un pieņemšanas-nodošanas aktiem, saskaņā ar Līgumā un Civillikuma 2112. – 2156. pantos noteikto kārtību.
  2.2. Iznomātājs var sniegt Nomniekam citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātā Inventāra transportēšanu, uzstādīšanu, demontāžu, Inventāra remontdarbiem, utt. Iznomātājs var pārdot Inventāru un citus materiālus Nomniekam, izrakstot rēķinus.
 3. INVENTĀRA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS UN ATPAKAĻ ATDOŠANAS KĀRTĪBA
  3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:
  3.1.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;
  3.1.2. Inventāra nomas cenu par dienu/stundu, bez PVN;
  3.1.3. Inventāra nodošanas – pieņemšanas laiku (diena, mēnesis, gads);
  3.1.4. Inventāra piegādes (izmantošanas) vietu (objekta nosaukums);
  3.1.5. Papildpakalpojumu izmaksas.
  3.2. Nomnieks atdod atpakaļ un Iznomātājs pieņem Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:
  3.2.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;
  3.2.2. Inventāra pieņemšanas – nodošanas laiku (diena, mēnesis, gads);
  3.2.3. Inventāra pieņemšanas – nodošanas vietu (objekta nosaukums);
  3.2.4. Inventāru, kas ir ar defektiem (bojājumiem) un/vai trūkumiem.
 4. NOMAS TERMIŅŠ
  4.1. Inventārs tiek nodots Nomniekam atlīdzības lietošanā uz minimālo nomas termiņu (skat. 4.3.punktu), ja vien Līdzēji nav vienojušies savādāk. Ja visus izrakstītos rēķinus Nomnieks ir apmaksājis, ievērojot visus apmaksas termiņus un noteikumus, Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas termiņu uz nākamo minimālo nomas termiņu.
  4.2. Nomas termiņš beidzas dienā, kad Inventārs ir atgriezts Iznomātājam.
  4.3. Minimālie nomas maksas termiņi:
  4.3.1. Gaisa sausinātājs – viena nedēļa (visas nedēļas dienas);
  4.3.2. Gaisa mitrinātājs – viena nedēļa (visas nedēļas dienas);
  4.3.3. Rokas insrtuments – divas dienas (visas nedēļas dienas);
  4.3.4. Mērinsrtuments – divas dienas (visas nedēļas dienas);
  4.3.5. Pārējam Inventāram – viena kalendāra diena.
 5. NOMAS MAKSA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN SANKCIJAS
  5.1. Līdzēji vienojas, ka nomas maksa, kā arī maksa par citiem pakalpojumiem tiek noteikta pieņemšanas-nodošanas aktā.
  5.2. Nomas maksa par inventāra izmantošanu tiek aprēķināta par visām kalendārajām dienām, ieskaitot svētdienas un valsts svētku dienas.
  5.3. Iznomātājs un Nomnieks vienojas, ka ikmēneša nomas rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Iznomātājs izraksta Nomniekam rēķinus par faktisko nomas periodu un citiem pakalpojumiem katra mēneša 15. un pēdējā datumā un nosūta tos uz Nomnieka norādīto e-pastu.
  5.4. Nomniekam ir tiesības 5 dienu laikā no Iznomātāja rēķina saņemšanas brīža pieteikt Iznomātājam motivētus iebildumus vai pretenzijas pret rēķinu vai tā saturu. Pretenzijas par rēķina saturu ir jānosūta uz Iznomātāja e-pastu info@e-rent.lv Ja Iznomātājs atzīst Nomnieka iebildumus vai pretenzijas par pamatotiem, viņš anulē izrakstīto rēķinu un piestāda Nomniekam jaunu rēķinu vai izraksta Nomniekam attiecīgu kredītrēķinu maksājuma summas samazināšanai. Gadījumā, ja norādītajā termiņā Nomnieks nav pieteicis Iznomātājam iebildumus vai pretenzijas, uzskatāms, ka Nomnieks Iznomātāja izrakstītam rēķinam bez iebildumiem ir piekritis.
  5.5. Nomnieks visus rēķinus apmaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar maksājuma karti maksājumu terminālā, vai ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam, bet, ja samaksas termiņš nav noteikts, tad samaksa veicama ne vēlāk kā 15 dienu laikā no attiecīgā dokumenta izrakstīšanas brīža.
  5.6. Par katru maksājuma kavējumu Iznomātājam ir tiesības piedzīt no Nomnieka nokavējuma procentus nulle komats pieci procenti apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu. No maksājuma bez papildus brīdinājuma vispirms tiek dzēsti nokavējuma procenti un tikai pēc tam parāds. Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt samaksāt nokavējuma procentus jebkurā šī līguma darbības brīdī.
  5.7. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt citas saistības un atlīdzināt Iznomātājam ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus.
  5.8. Gadījumā, ja ir notikusi Inventāra bojāeja, zādzība vai zudums, nomas maksu Iznomātājs aprēķina līdz dienai, kad Nomnieks nogādā iesnieguma oriģinālu par Inventāra bojāeju, zādzību vai zudumu Iznomātāja grāmatvedībā. Iznomātājs izsniedz Nomniekam rēķinu par Inventāra bojāeju, zādzību vai zudumu inventāra vērtības apmērā.
 6. NOMNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  6.1. Nomnieka pienākums ir nodrošināt Iznomātāja pārstāvja piekļūšanu inventāra lietošanas vietai, ja Iznomātājs vēlas to apskatīt vai pārbaudīt Inventāra tehnisko stāvokli, un kā tas tiek lietots. Inventāra apskates un uzraudzības laikā konstatētie pārkāpumi, tai skaitā Inventāra defekti (bojājumi) un trūkumi, tiek fiksēti ar aktu. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt ar aktu konstatētos defektus un trūkumus, ja vien tie nav radušies Iznomātāja vainas vai rīcības dēļ.
  6.2. Gadījumā, ja Inventāram, kuru Nomnieks pieņēmis lietošanā no Iznomātāja, atklājas slēpti trūkumi, defekti, kuri netika konstatēti, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomnieka pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā no Inventāra nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža paziņot Iznomātājam par trūkumiem vai defektiem (bojājumiem), kurus tas atklājis. Iznomātājam ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža ierasties objektā un apskatīt Nomnieka konstatētos Inventāra defektus un/vai trūkumus, un, ja tie ir pamatoti, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš šos trūkumus un defektus Līdzēju rakstiski saskaņotā termiņā. Punktā 6.2. minētājā gadījumā inventāra remonta laikā Nomnieks nemaksā remontējamā Inventāra nomas maksu. Gadījumā, ja šeit noteiktajā termiņā Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par atklātiem slēptiem trūkumiem vai defektiem, Nomnieks zaudē tiesības pieteikt tos vēlāk un/vai pamatot ar tiem savus nākotnē celtos iebildumus, prasības un pretenzijas.
  6.3. No Inventāra nodošanas brīža Nomniekam, Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem iespējamiem Inventāra un tā stāvokļa saglabāšanas riskiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Inventāra bojāšana, bojāeja, zādzība u.tml., tostarp Nomnieks ir atbildīgs par seku novēršanu vai to novēršanas izmaksu atlīdzināšanu Iznomātājam gadījumā, ja šādas sekas iestājās Nomnieka darbinieku neuzmanības (arī vieglas) dēļ, trešo personu prettiesiskās rīcības rezultātā, dabas stihijas rezultātā u. tml. Bez tam Nomnieks ir atbildīgs par Inventāra savlaicīgu atdošanu Iznomātājam atbilstoši šim Līgumam. Nomnieks nodrošina visus nepieciešamos drošības pasākumus nomas termiņa laikā, lai nepieļautu Inventāra nonākšanu trešo personu valdījumā vai turējumā.
  6.4. Nomnieks atļauj Iznomātājam bez maksas izvietot reklāmas informatīvu plakātu pie Nomnieka būvlaukuma, kurā tiek lietots nomātais Inventārs. Informatīvā plakāta izvietošana tiek iepriekš saskaņota ar Nomnieku.
  6.5. Nomniekam ir pienākums ievērot visas spēkā esošās tehnikas lietošanas un darba drošības instrukcijas un prasības atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kā arī kārtīgi un rūpīgi lietot un uzturēt lietošanā saņemto Inventāru; rūpēties par to, lai Inventārs būtu nodrošināts ar nepieciešamo enerģiju, smērvielām, eļļu, ikdienas apkopi; segt visus izdevumus, kādi nepieciešami Inventāra normālai darbībai tā lietošanas laikā. Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Inventāra nepareizas ekspluatācijas rezultātā, neievērojot Inventāra lietošanas noteikumus un gadījumos, ja Inventāru ir izmantojušas personas, kurām saskaņā ar LR tiesību aktiem nav tādu tiesību.
  6.6. Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Inventāra izmantošanu mērķiem, kuriem Inventārs ir paredzēts.
  6.7. Nomniekam nav tiesības bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas pārvietot Inventāru uz citu lietošanas vietu vai nodot Inventāru lietošanā tālāk trešajām personām.
  6.8. Nomniekam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Iznomātāju par gadījumiem, ja pret Nomnieku ierosināta maksātnespējas lieta, vai arī Nomnieks faktiski ir kļuvis maksātnespējīgs vai arī uzsācis likvidāciju.
  6.9. Inventāra bojāejas, zādzības vai pazušanas gadījumā Nomniekam ir pienākums:
  6.9.1. nekavējoties rakstiski paziņot Iznomātājam par Inventāra bojāejas, zādzības vai pazušanas faktu;
  6.9.2. patstāvīgi atlīdzināt Iznomātājam Inventāra vērtību, kā arī valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli;
  6.9.3. Inventāra sabojāšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Inventāra remonta izdevumus. Gadījumā, ja Iznomātājs veic sabojātā Inventāra remontu patstāvīgi, attiecīgu summu atlīdzināšanai nosaka Iznomātājs.
  6.10. Nododot Inventāru, Nomniekam ir pienākums atdot atpakaļ to Iznomātājam tīru un, visādā ziņā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika saņemts. Visus izdevumus, kas Iznomātājam varētu rasties sakarā ar Inventāra tīrīšanu, apmaksā Nomnieks.
  6.11. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi maksāt nomas maksu par Inventāra lietošanu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
  6.12. Viss Nomniekam iznomātais Inventārs, kā arī Nomniekam pārdotā un vēl neapmaksātā prece, ir Iznomātāja īpašums un Nomniekam nav tiesību to apgrūtināt vai atsavināt. Gadījumā, ja jebkura trešā persona vērš piedziņu, apķīlā, vai jebkādā citā veidā vēlas apgrūtināt vai atsavināt minēto Inventāru vai preces, Nomnieka pienākums ir nekavējoties (1 dienas laikā) rakstiski un mutiski par to paziņot Iznomātājam. 6.13. Gadījumā, ja Nomnieks atsakās no Inventāra tā transportēšanas laikā, Nomniekam ir jāapmaksā transportēšanas izdevumus.
 1. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  7.1. Iznomātājam pirms Inventāra nodošanas nomas lietošanā ir tiesības noteikt Nomniekam drošības naudas iemaksu, pieprasīt Nomniekam nodrošināt finansiālās atbildību, kā arī vispār atteikt Nomniekam izsniegt Inventāru. Drošības nauda var tikt izmantota Nomnieka kavēto rēķinu apmaksai, kā arī neatdotā, bojātā Inventāra vērtības apmaksai. Drošības nauda neatbrīvo Nomnieku no pienākuma saistību neizpildes rezultātā maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma.
  7.2. Ja Nomnieks šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir atdevis atpakaļ Iznomātājam Inventāru un ir veicis visu Iznomātāja rēķinu apmaksu, Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam pēc iesnieguma par drošības naudas atmaksu oriģināla saņemšanas Iznomātāja grāmatvedībā.
  7.3. Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs Inventāra izmantošanas vietā vai ar sakaru starpniecību sniedz bezmaksas konsultācijas par jautājumiem, kas tieši saistīti ar iznomātā Inventāra lietošanu.
  7.4. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam Inventāra lietošanas procesā vai to pielietošanas rezultātā.
  7.5. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Inventāra nodošanas Nomniekam, iepazīties ar Inventāra tehnisko stāvokli un lietošanas vietu, kā arī pārbaudīt, vai lietošanas vieta atbilst darba tehnikas un drošības noteikumiem.
  7.6. Iznomātājam ir tiesības visā šī Līguma darbības laikā kontrolēt, kā Nomnieks pilda šī Līguma noteikumus.
  7.7. Gadījumā, ja Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma noteikumus, it sevišķi nokavējis rēķinu apmaksu, vai gadījumā, ja tiek apdraudētas Iznomātāja īpašuma tiesības uz Nomniekam nodotu Inventāru, vai gadījumā, ja pastāv pamatotas šaubas par Nomnieka spēju turpināt pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no Nomnieka tam nomā nodoto Inventāru vai nekavējoties patstāvīgi savākt visu Inventāru no Nomnieka lietošanas vietām. Šādiem gadījumiem, kā arī gadījumiem, kad no šī Līguma izrietošās attiecības tiek izbeigtas, Nomnieks ar šī līguma noslēgšanu neatsaucami pilnvaro (ar pārpilnvarojuma tiesībām) Iznomātāju bez papildu juridisku procedūru uzsākšanas jebkurā laikā un, iepriekš par to nebrīdinot Nomnieku, iekļūt Nomnieka vai trešās personas telpās vai objektā, un pārņemt savā valdījumā Inventāru, neuzņemoties atbildību par sekām, kādas radušās Nomniekam vai trešo personu īpašumam šādas rīcības rezultātā. Minēto noteikumu sakarā Līdzēji vienojās uzskatīt šī punkta saturu par pilnvarojumu Iznomātājam rīkoties atbilstoši punkta nosacījumiem.
  7.8. Gadījumā, ja pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks neatdod atpakaļ nomā saņemto Inventāru un/vai Iznomātājs patstāvīgi nevar savākt Nomniekam nomā nodoto Inventāru, Līdzēji vienojās uzskatīt, ka Nomniekam nodotais Inventārs ir nozaudēts, līdz ar ko Nomniekam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Iznomātājam nozaudētā Inventāra vērtību, pamatojoties uz attiecīgu Iznomātāja rēķinu.
 2. INVENTĀRA TRANSPORTĒŠANA.
  8.1. Ja Līdzēji rakstiski nav vienojušies citādāk, Iznomātāja pienākums ir pēc pasūtījuma izdarīšanas un saskaņošanas ar savu transportu nogādāt Inventāru Nomniekam uz Nomnieka Inventāra izmantošanas vietu. Transporta pakalpojumu izmaksas sedz Nomnieks.
 3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
  9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.
 4. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  10.1. Puses saprot, ka Līguma izpildes nolūkā tiek apstrādāti personas dati, kā norādīts Sabiedrības (Iznomātāja) Privātuma politikā, pieejama https://e-rent.lv/privatuma-politika/. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apstiprina, ka ir pilnībā iepazinies ar Sabiedrības (Iznomātāja) Privātuma politiku un ir to sapratis.
  9.2. Līdzēji var priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam 1 dienu iepriekš.
  10.2. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos datus, Puses

10.2.1. ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula), Personas datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus;
10.2.2. sadarbojas savā starpā un sniedz pēc iespējas lielāku atbalstu, lai ļautu otrai Pusei izpildīt pienākumus, kas izriet no tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi;
10.2.3. nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar atbilžu sniegšanu uz datu subjekta jautājumiem, lūgumiem vai sūdzībām;
10.2.4. rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma īpašības, apjomu, veiktos vai ieteicamos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.
10.3. Nomnieks:
10.3.1. sniedz informāciju visām fiziskām personām (pārstāvjiem, darbiniekiem), kas ir iesaistītas Līguma izpildē, par viņu personas datu nodošanu Iznomātājam un Iznomātāja veikto tādu personas datu apstrādi šī Līguma izpildes nolūkā. Fiziskās personas ir jāinformē pirms viņu iesaistīšanas Līguma izpildē vai pirms viņu datu nodošanas Iznomātājam. Nomnieks apņemas informēt šīs fiziskās personas par Iznomātāju kā jauno viņu personas datu pārzini un par datu apstrādi, iepazīstinot šīs fiziskās personas ar Iznomātāja Privātuma politiku;
10.3.2. pēc Iznomātāja pieprasījuma iesniedz pierādījumus par 10.3.1. punktā noteiktās informācijas sniegšanu datu subjektam;
10.3.3. nenodod Iznomātājam tādas personas personas datus, kura nav informēta par nodošanu un Iznomātāja veikto datu apstrādi;
10.3.4. nodrošina, ka 10.3.3. punktā noteikto aizliegumu ievēro visas Nomnieka piesaistītās personas, kuras piedalās Līguma izpildē;
10.3.5. atbilstoši reaģē uz Iznomātāja paziņojumu par Iznomātāja darbinieku un citu pārstāvju personas datu, kas nodoti Iznomātājam Līguma izpildei, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Šajā nolūkā Nomnieks apņemas:
10.3.5.1. pieņemt Iznomātāja paziņojumus un apstiprināt Iznomātājam to saņemšanu;
10.3.5.2. organizēt personas datu labošanu un citas operācijas, kā norādīts paziņojumos, un informēt Iznomātāju par to izpildi;
10.3.5.3. informēt Iznomātāju par nepieciešamību labot, dzēst Nomnieka darbinieku un citu pārstāvju personas datus vai ierobežot tādu datu apstrādi;
10.4. 10.2 punktā un tā apakšpunktos un 10.3.5. apakšpunktā noteiktie pienākumi nav piemērojami Nomniekam, ja Nomnieks ir fiziska persona un viņam nodotie personas dati tiek apstrādāti tikai personiskiem vai mājsaimniecības nolūkiem.
10.5. Gadījumā, ja Nomnieks nav izpildījis kādu no 10.3.punktā norādītiem pienākumiem, kā rezultātā Iznomātājam tika uzlikts jebkāds administratīvais sods vai Iznomātājam tika uzlikts pienākums veikt jebkādu cita veida maksājumu par personas datu apstrādes prasību pārkāpšanu, Nomnieks pilnā apmērā atlīdzina visas šādas Iznomātāja izmaksas, kā arī Iznomātāja zaudējumus, kas tam radās Nomnieka vainas dēļ.

 1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  11.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
  11.2. Visi Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pievienoti Līgumam, tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  11.3. Gadījumā, ja mainās kāds no šajā Līgumā uzrādītajiem Līdzēju rekvizītiem, Līdzēji, kam ir bijušas izmaiņas, apņemas piecu dienu laikā paziņot par notikušajām izmaiņām.
  11.4. Jebkāda veida vēstules, paziņojumi, pretenzijas u.tml. starp Līdzējiem tiek izteiktas rakstveidā. Korespondence tiks uzskatīta par saņemtu piektajā dienā pēc tās izsūtīšanas (pasta zīmogs) uz Līdzēju Līgumā norādītājām adresēm.
  11.5. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, Līdzēji risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā strīdus pēc Iznomātāja izvēles izšķir Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā vai Latvijas Pastāvīgajā šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 50003935841), Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā; vai Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003756873), Rīgā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā, pielietojot rakstveida procesu; vai Latvijas Šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003754139), Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā.
  11.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts divās valodās 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem.
 2. LĪDZĒJU REKVIZĪTI